Trần, Thắng, Thị Quế Phạm, và Văn Huy Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ GEM-CIS TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN TỤY GIAI ĐOẠN MUỘN TẠI BỆNH VIỆN K”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 2 (Tháng Sáu 1, 2023). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5495.