Ngô , Quốc Duy, Xuân Quý Ngô, Văn Bình Phạm, và Văn Quảng Lê. “PHẪU THUẬT RÔ-BỐT CẮT TUYẾN GIÁP QUA TIỀN ĐÌNH MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 2 (Tháng Sáu 1, 2023). Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5498.