Nguyễn, Thị Lan Phương, Minh Hoàn Vũ, và Thị Thanh Tú Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH THỪA CÂN, BÉO PHÌ NGUYÊN PHÁT ĐỘ TUỔI TỪ 25 ĐẾN 50 TUỔI”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 2 (Tháng Sáu 1, 2023). Truy cập Tháng Chín 23, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5504.