Nguyễn, Quang Bắc, và Văn Kỳ Nguyễn. “THỰC TRẠNG TRẦM CẢM Ở PHỤ NỮ SAU SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 2 (Tháng Sáu 1, 2023). Truy cập Tháng Mười 1, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5516.