Nguyễn, Như Hồ, Trương Diễm Phương Võ, và Thị Hương Quỳnh Bùi. “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC NỘI TIẾT HỖ TRỢ SINH SẢN TRONG THỤ TINH ỐNG NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 2 (Tháng Sáu 1, 2023). Truy cập Tháng Sáu 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5524.