Nguyễn, Hoàng Anh, Thái Hà Trần, và Thị Thanh Hương Hà. “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG VIÊN HOÀN CỨNG QUYÊN TÝ KẾT HỢP XOA BÓP BẤM HUYỆT VÀ ĐIỆN CHÂM TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CỔ VAI CÁNH TAY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 2 (Tháng Sáu 1, 2023). Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5547.