Vũ , Thị Thanh An, và Văn Thắng Lê. “QUẢN LÝ TIÊM AN TOÀN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 2 (Tháng Sáu 1, 2023). Truy cập Tháng Hai 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5548.