Trần, Phan Ninh, Minh Cảnh Trần, Thị Tuyết Nga Nguyễn, Thị Trang Nông, và Văn Sang Nguyễn. “TẮC RUỘT NON DO DÂY CHẰNG XUẤT PHÁT TỪ ĐỈNH TÚI THỪA MECKEL: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 526, no. 2 (Tháng Sáu 1, 2023). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5558.