Nguyễn, Thị Thu Hà, Thị Huyền Thương Phan, và Thị Huệ Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA ỐI VỠ NON Ở TUỔI THAI TỪ 22–34 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Sáu 18, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6557.