Trưởng, Quốc Sơn, Ngọc Lâm Vũ, Mạnh Chiến Dương, và Thị Việt Dung Phạm. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NƠ VI HẮC TỐ BẨM SINH VÙNG MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP DA DÀY TOÀN BỘ”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Năm 18, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6559.