Nguyễn, Thị Cẩm Ly, Thị Mai Thơ Nguyễn, Duy Quang Dương, Tiến Quang Vũ, Phi Hùng Vũ, Lưu Gia Huy Đỗ, Thu Uyên Nguyễn, Hữu Tân Nguyễn, Ngọc Anh Đặng, Gia Lộc Nguyễn, Công Trường Phạm, Hải Âu Nguyễn, và Xuân Anh Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHỤC HỒI THẦN KINH Ở NGƯỜI BỆNH SAU CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN THEO THANG ĐIỂM CPC TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6564.