Phạm, Thị Ngân, Thị Hồng Nhung Giang, Thị Kim Dung Lê, Hà Thành Bế, và Kim Việt Lê. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TỪ 24 ĐẾN 60 THÁNG TUỔI TẠI TUYÊN QUANG”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Chín 25, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6569.