Đặng, Thị Nga, Thị Ngọc Hà Bùi, Thị Thu Hà Nguyễn, Huy Đông Nguyễn, Tài Thời Nguyễn, và Thị Yến Hoàng. “ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG PHƯƠNG PHÁP MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH BẰNG CÔNG CỤ SIX SIGMA TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI NĂM 2022”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Chín 24, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6571.