Trần, Mạnh Bắc, Quốc Hùng Hà, Văn Dũng Bùi, Thị Lệ Giang Nguyễn, Quang Quý Nguyễn, Thị Phương Nam Hoàng, và Đoàn Dũng Nguyễn. “ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG VIÊM DẠ DÀY Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Sáu 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6572.