Võ , Thành Toàn, Phan Vĩnh Toàn Đặng, Thiên Đức Nguyễn, và Toàn Phúc Võ. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Sáu 20, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6579.