Nguyễn, Thị Lan, và Minh Phương Nguyễn. “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG TRẺ EM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CÀ MAU NĂM 2018 - 2022 ”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6583.