Trần, Thị Nga, và Phạm Thị Lệ Quyên Phạm. “SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2022”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Chạp 5, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6584.