Vũ, Thị Hồng Hạnh. “KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA BERBERIN CLORID SỬ DỤNG MÔ HÌNH CÁ NGỰA VẰN (DANIO RERIO)”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6585.