Nguyễn, Thị Thanh Hương, và Thị Thúy Liên Đào. “PHÂN TÍCH VIỆC THỰC HIỆN KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THUỐC TẬP TRUNG TẠI SỞ Y TẾ HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2019-2021”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Chạp 5, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6586.