Đoàn, Thị Mền, và Hữu Thắng Nguyễn. “THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH VỆ SINH TAY NGOẠI KHOA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG NĂM 2022”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6587.