Nguyễn, Thị Thanh Tú, và Tiến Đạt Lê. “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT DO BASEDOW BẰNG CHÂM CỨU”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Chạp 5, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6588.