Võ , Triều Lý, Minh Nhựt Vương, và Thuỳ Lê. “TỔNG QUAN VỀ NHIỄM NẤM TALARAMOYCES MARNEFFEI Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HIV/AIDS”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6590.