Trương, Nhựt Khuê, Ngọc Khánh Vinh Kim, Anh Tài Ngô, và Thị Kim Ngọc Trần. “NANG XƯƠNG CHẤN THƯƠNG Ở HÀM DƯỚI: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6593.