Nguyễn, Văn Sang, Văn Kiên Nguyễn, Phan Ninh Trần, và Quang Lục Trần. “NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN HẬU COVID-19”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6594.