Nguyễn, Thị Hương Giang, và Thị Liên Hương Nguyễn. “BƯỚC ĐẦU SÀNG LỌC NGƯỜI MANG GEN BỆNH THALASSEMIA Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NHẬP HỌC NĂM 2018-2019”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 21, 2023). Truy cập Tháng Sáu 20, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6596.