Đặng, Thị Bích, Mạnh Hùng Thân, Hoàng Thanh Nguyễn, Nguyễn Ngọc Trần, Văn San Bùi, Kim Thư Nguyễn, và Quốc Hưng Đoàn. “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG/CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP (COVID-19)”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6602.