Lại, Thùy Dương, và Thị Thanh Mai Nguyễn. “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG LOÃNG XƯƠNG Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI KHOA KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Chạp 1, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6603.