Hứa, Thanh Tân, Thị Hạnh Dung Trần, Khuê Tú Dương, Thị Hồng Nhung Nguyễn, Thị Minh Châu Lê, và Hồng Thủy Bùi. “SO SÁNH HIỆU QUẢ GIỮA ĐÔNG LẠNH CHẬM VÀ THỦY TINH HÓA MÔ BUỒNG TRỨNG NGƯỜI VIỆT NAM DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT MÔ HỌC”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6607.