Đỗ, Tuấn Đạt, Hồng Hải Đặng, và Tài Đức Nguyễn. “NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN B Ở THAI PHỤ ỐI VỠ NON TUỔI THAI TỪ 22-34 TUẦN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”. Tạp chí Y học Việt Nam 530, no. 1 (Tháng Chín 18, 2023). Truy cập Tháng Chạp 5, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/6610.