Nguyễn , Như Trung, Xuân Vĩnh Trần, và Anh Vũ Thụy Phạm. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SỌ MẶT RĂNG TRÊN BỆNH NHÂN CÓ NHÔ XƯƠNG Ổ HAI HÀM: NGHIÊN CỨU TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 531, no. 2 (Tháng Mười-Một 15, 2023). Truy cập Tháng Chạp 6, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7115.