Nguyễn , Đình Lợi, Anh Tú Đỗ, và Xuân Hậu Nguyễn. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN DI CĂN KHÁNG CẮT TINH HOÀN BẰNG ABIRATERONE ACETATE VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 531, no. 2 (Tháng Mười-Một 15, 2023). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7118.