Vũ , Thị Ly, Đức Nhật Nguyễn, Viết Tiệp Nguyễn, Văn Trường Nguyễn, Minh Ngọc Nguyễn, và Trọng Tấn Đào. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG KẾT HỢP RỬA MŨI SAU MỔ BẰNG MÁY NHỊP XUNG ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG DO NẤM KHÔNG XÂM LẤN”. Tạp chí Y học Việt Nam 531, no. 2 (Tháng Mười-Một 15, 2023). Truy cập Tháng Chạp 7, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7124.