Đỗ , Thị Hiến, Quý Quyền Nguyễn, Thanh Hà Lê, Thị Phương Dung Hà, Thị Hồng Nga Nguyễn, Thị Hồng Gấm Lê, Thị Thu Huyền Lại, Lan Phương Tô, Mai Lan Vũ, Văn Nghĩa Đoàn, và Thị Hương Giang Nguyễn. “NHU CẦU CHĂM SÓC GIẢM NHẸ Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI KHOA NỘI TIM MẠCH BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023”. Tạp chí Y học Việt Nam 531, no. 2 (Tháng Mười-Một 15, 2023). Truy cập Tháng Chạp 7, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7134.