Nguyễn , Thị Chinh, và Thị Lý Trần. “KIẾN THỨC VỀ DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH GÚT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG, NĂM 2020”. Tạp chí Y học Việt Nam 531, no. 2 (Tháng Mười-Một 15, 2023). Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7136.