Nguyễn , Xuân Khái, Văn Việt Phạm, và Hồng Chiến Lê. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH U CƠ TRƠN TỬ CUNG TRÊN SIÊU ÂM VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ”. Tạp chí Y học Việt Nam 531, no. 2 (Tháng Mười-Một 15, 2023). Truy cập Tháng Chạp 6, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7144.