Nguyễn , Đình Liên, Thế Thịnh Nguyễn, Quang Nguyễn, và Quang Khải Phạm. “TÁN SỎI THẬN QUA DA Ở TRẺ EM: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 531, no. 2 (Tháng Mười-Một 15, 2023). Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7146.