Nguyễn , Trọng Quân, Thị Thu Hà Lê, Thy Cầm Vũ, và Văn Tuấn Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG ĐAU ĐẦU Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA”. Tạp chí Y học Việt Nam 531, no. 2 (Tháng Mười-Một 15, 2023). Truy cập Tháng Chạp 6, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7147.