Nguyễn , Minh Hà, Vĩnh Niên Lâm, Dương Hoàng Huy Lê, Hưng Thịnh Nguyễn, và Hữu Ngọc Tuấn Nguyễn. “TẦN SUẤT BIẾN THỂ ĐA HÌNH PNPLA3 I148M Ở NGƯỜI VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU PILOT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH”. Tạp chí Y học Việt Nam 531, no. 2 (Tháng Mười-Một 15, 2023). Truy cập Tháng Chạp 6, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7149.