Lý , Thái Minh, Cẩm Trinh Trương, và Thanh Hồng Đặng. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỬ VONG CỦA TSS TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020 - 2023”. Tạp chí Y học Việt Nam 531, no. 2 (Tháng Mười-Một 15, 2023). Truy cập Tháng Chạp 6, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7152.