Nguyễn , Thị Hoa Huyền, Thu Quyên Đỗ, Thị Thúy Hồng Nguyễn, Thị Hà Nguyễn, Thị Thanh Thủy Trần, Thị Nhạn Trần, Thị Thu Phạm, và Khánh Linh Bùi. “CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MẮC UNG THƯ ĐIỀU TRỊ Ở MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”. Tạp chí Y học Việt Nam 531, no. 2 (Tháng Mười-Một 15, 2023). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7153.