Nguyễn , Văn An, và Hạ Long Hải Lê. “ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC VI KHUẨN THUỘC CHI PROTEUS PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp chí Y học Việt Nam 531, no. 2 (Tháng Mười-Một 15, 2023). Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7159.