Nguyễn , Thành Trung, Ngọc Hà Vũ, Quang Huy Nguyễn, Đăng Tuấn Mạc, Ngọc Nghĩa Nguyễn, Mỹ Hương Trần, và Thị Quỳnh Nguyễn. “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG DO VẬT SẮC NHỌN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐHQGHN NĂM 2022”. Tạp chí Y học Việt Nam 531, no. 2 (Tháng Mười-Một 15, 2023). Truy cập Tháng Chạp 7, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7169.