Trần , Tuấn Anh, Khắc Tài Trần, Quang Duy Phùng, Tiến Phát Nguyễn, và Hoàng Anh Trần. “CHOLESTEATOMA VÀ RĂNG LẠC CHỖ TRONG XOANG HÀM: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 531, no. 2 (Tháng Mười-Một 15, 2023). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7176.