Đào , Thị Hằng, và Minh Phương Nguyễn. “LIÊN QUAN GIỮA SỰ THAY ĐỔI NIÊM MẠC TỬ CUNG SAU KHI DÙNG PROGESTERONE VỚI KẾT QUẢ CÓ THAI Ở CHU KỲ CHUYỂN PHÔI NANG ĐÔNG LẠNH”. Tạp chí Y học Việt Nam 531, no. 2 (Tháng Mười-Một 15, 2023). Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/7177.