Vũ , Thu Hương, Thị Trang Nguyễn, Lê Huy Trịnh, Thanh Long Nguyễn, Thị Lan Anh Lương, và Thị Kim Thanh Hồ. “KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH NGUY CƠ UNG THƯ VÚ BẰNG PHẦN MỀM CANRISK”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 1 (Tháng Hai 5, 2024). Truy cập Tháng Hai 27, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8336.