Đinh , Phương Huệ, và Thị Kim Liên Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT BÁN PHẦN SỤN CHÊM KHỚP GỐI”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 1 (Tháng Hai 5, 2024). Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8343.