Nguyễn, Thị Thùy Ninh, và Văn Đoàn Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẢN VỆ Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 1 (Tháng Hai 5, 2024). Truy cập Tháng Ba 2, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8346.