Trần , Cẩm Vân, Văn Huân Trương, và Hữu Sáu Nguyễn. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LANG BEN Ở TRẺ NHŨ NHI BẰNG BÔI KEM CLOTRIMAZOL 1%”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 1 (Tháng Hai 5, 2024). Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8348.