Vũ , Tiến Hoàng, Hữu Thông Trần, Anh Tuấn Nguyễn, Tuấn Dũng Đặng, Thành Nguyễn, Thị Lâm Lê, và Tuấn Đạt Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP NẶNG ĐƯỢC DẪN LƯU Ổ TỤ DỊCH Ổ BỤNG QUA DA DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 1 (Tháng Hai 5, 2024). Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8350.