Ân, Thái Hoàng Anh, Hữu Phú Lý, Y Băng Hồ, Tâm Đặng, Quốc Vinh Nguyễn, và Phùng Dũng Tiến Trần. “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRỰC TRÀNG VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÂU MŨI TÚI MÕM TRỰC TRÀNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 535, no. 1 (Tháng Hai 5, 2024). Truy cập Tháng Hai 27, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8353.